You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Privacy Beleid

PERI N.V., gevestigd in België, Klampovenweg 300, B-2850 Boom (hierna aangeduid als “PERI”), neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonsgegevens worden daarom alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet gepubliceerd door PERI noch doorgegeven aan derden zonder toestemming.

Door de website van PERI te bezoeken geeft u uw ondubbelzinnige toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met huidig Privacy Beleid.

De ter gelegenheid van een bezoek aan deze thuispagina verzonden persoonsgegevens worden als volgt gebruikt:

1. Overdracht gegevens en gegevens login na toegang tot het internet
Wanneer u de thuispagina van PERI bezoekt, verzendt uw internetbrowser gegevens. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen op de servers van PERI, voor statistische doeleinden beoordeeld en daarna weer verwijderd. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het IP-adres dat door uw internetverbinding gebruikt wordt, het tijdstip zowel als de datum van uw toegang tot de thuispagina van PERI, de URL van de pagina waarvan u toegang tot de thuispagina van PERI kreeg, de namen en de URL van het  het bestand dat door u werd opgevraagd inclusief het volume van de verzonden gegevens, een bericht of de toegang succesvol is geweest, de identificatiegegevens van uw besturingssysteem en uw browser alsmede de naam van uw internetprovider. Het is niet mogelijk voor PERI om de genoemde gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen. PERI verwerkt deze gegevens met name om de totstandkoming van een verbinding met haar website en het gebruik hiervan mogelijk te maken. Bovendien is de login-overdracht behulpzaam bij de systeembeveiliging en het beheer van de servers alsmede bij het verbeteren van het internetaanbod. Er vindt in principe geen evaluatie van de IP-adressen plaats. Een uitzondering hierop is, als voorbeeld, een aanval op het duo.peri.be domein.

Aanvullend gebruikt PERI op haar website Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden om behulpzaam te zijn bij het analyseren van het gebruik van de site. De informatie die door de cookie worden gegenereerd over uw gebruik van de website wordt door Google doorgestuurd naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, zal uw IP-adres ingekort binnen het gebied van lidstaten van de Europese Unie of andere partijen behorende bij de overeenkomst van de Europese Economische gebieden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het gehele IP-adres overgedragen worden naar een Google server in de Verenigde Staten en daar worden ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. Google zal deze informatie gebruiken uit naam van de exploitant van deze website met als doel de evaluatie van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over website-activiteiten voor website-exploitanten en hen voorzien van andere diensten met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Het IP-adres, dat uw browser aangeeft in het bereik van Google Analytics, wordt niet geassocieerd met andere gegevens die door Google worden opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor bedoelde instelling van uw browser te selecteren, houdt er echter rekening mee dat als u dit doet het wellicht niet mogelijk is om de volledige functionaliteit van de website te gebruiken. U kunt ook voor de toekomst afzien van het volgen door Google Analytics door het downloaden en installeren van de Google Analytics Opt-out browser addon voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Geïnventariseerde gegevens
In het geval er een contractuele relatie ontstaat, niet opgezet of gewijzigd tussen u en PERI, dan zal PERI persoonsgegevens in deze context verzamelen. Deze geïnventariseerde gegevens worden alleen verzameld en gebruikt door PERI voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de realisatie van de desbetreffende contractuele relatie. De geïnventariseerde gegevens worden ook verzameld en gebruikt door bedrijven die aan PERI gelieerd zijn, voor zover dit noodzakelijk is voor de realisatie van de desbetreffende contractuele relatie.

In opdracht van de daartoe bevoegde autoriteiten, mag PERI in individuele gevallen informatie verschaffen over de geïnventariseerde gegevens voor zover dit nodig is voor strafrechtelijke vervolging, ter voorkoming van gevaar door politiediensten, de uitvoering van wettelijke taken van de Belgische gerechtelijke, beveiligings- en inlichtingendiensten, of ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

3. Gebruik gegevens
Afgezien hiervan worden persoonsgegevens (gebruik gegevens) van u alleen verzameld en gebruikt door PERI en bedrijven gelieerd aan PERI voor zover dit noodzakelijk is voor het mogelijk maken of berekenen van dit internetaanbod. Deze gegevens omvatten met name uw identificatie-eigenschappen, informatie over start- en eindpunt alsmede de omvang van het specifieke gebruik van ons aanbod.

Door het gebruik van pseudoniemen kan PERI gebruikersprofielen aanmaken voor promotionele doeleinden, marktonderzoek en ten behoeve van de op vraaggerelateerde inrichting van het internetaanbod. Het is PERI niet toegestaan deze gebruikersprofielen te koppelen aan gegevens over de drager van het pseudonym. Voor zover PERI gebruik maakt van de mogelijkheid om pseudoniemen te gebruiken in het kader van haar internetaanbod, zal dit ter plekke aan u kenbaar worden gemaakt. U heeft het recht om dit soort gebruik te verbieden.

In opdracht van de daartoe bevoegde autoriteiten, mag PERI in individuele gevallen informatie verschaffen over de geïnventariseerde gegevens voor zover dit nodig is voor strafrechtelijke vervolging, ter voorkoming van gevaar door politiediensten, op verzoek van bevoegde gerechtelijke en administratieve autoriteiten, of ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

4. Cookies
De thuispagina van PERI gebruikt cookies. Cookies zijn bestanden die tussen uw browser en de server van PERI worden uitgewisseld en die op uw computer worden verzameld. Zij helpen om het internetaanbod van PERI uit te breiden alsmede om het gebruik te vereenvoudigen. Het is, bijvoorbeeld, mogelijk om wachtwoorden op te slaan met behulp van cookies. U kunt het gebruik van cookies deactiveren of beperken door middel van de instellingen van uw browser.

5. Uw rechten
U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en het recht om kosteloos alle onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te doen verbeteren en om onvolledige, niet ter zake dienende persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te verbieden.

U heeft ook het recht zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld voor direct marketingdoeleinden.
Verder heeft u het recht alle onjuiste persoonsgegevens geheel gratis te doen verbeteren, te verwijderen, of in te zien.  Hiervoor neemt u contact op met ons via de hieronder vermelde contactgegevens.

6. Contact
Indien u na het lezen van dit Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons contacteren per brief (Afdeling marketing, Klampovenweg 300, B-2850 Boom) of per mail (info@peri.be).